Organisatie

Bestuur

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en strategie van GES, op basis van adviezen van de technische commissie en vanuit de eigen organisatie. Het bestuur bestaat uit vijf leden (Alta, CRV, KI Kampen, VRV en VSI). VSI vertegenwoordigt de sperma-importeurs die deelnemer zijn van GES. CRV heeft een tweede vacante positie binnen het bestuur.

Het bestuur kent twee portefeuilles: penningmeester en vicevoorzitter.

De Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, is als toezichthouder voor Vlaanderen lid van het bestuur. RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is agendalid van GES.

Voorzitter

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de coördinator. De voorzitter heeft stemrecht bij staking van stemmen en op verzoek van bestuursleden.

Coördinator

De coördinatie van GES ligt in handen van Wageningen UR en bestaat uit de algemeen coördinator en een technisch coördinator. De algemeen coördinator organiseert de verschillende bijeenkomsten van GES, verzorgt de correspondentie en coördineert de verslaglegging van het bestuur en de technische commissie. De technisch coördinator vertegenwoordigt de technische commissie in het bestuur en verzorgt de woordvoering en de externe contacten met stiereigenaren, onderzoeksinstellingen, instanties en met de praktijk over technisch-inhoudelijke zaken. Van beide coördinatoren wordt een proactieve rol verwacht in de organisatie van GES, het geven van onafhankelijk advies en het verzorgen van verbinding tussen GES, AEU, RVO, bestuur, technische commissie, deelnemers en belanghebbenden.

Technische commissie

De technische commissie (TC) beoordeelt en adviseert het bestuur over voorstellen die betrekking hebben op toevoeging van nieuwe kenmerken aan basispakket, gewijzigde berekeningswijze van bestaande fokwaarden, en verandering ten aanzien van publicatie van fokwaarden en indices van fokwaarden, in het bijzonder de inweging of naamgeving ervan. Verder heeft de TC ook het recht om ongevraagd het bestuur te adviseren. De TC zal de voorstellen beoordelen op de volgende punten:
  1. Belang - primair het (voorziene, additionele) economisch belang voor de sector dan wel specifieke groepen van veehouders; daarnaast zal ook aandacht zijn voor sociaal-cultureel belang of aspecten als bijvoorbeeld belang van internationale harmonisatie;
  2. Technische aspecten - haalbaarheid en aanwezigheid vereiste kennis (erfelijkheid, economische waarden).
Leden van de TC leveren hun bijdrage op persoonlijke titel. Er wordt van ze verwacht dat ze werken vanuit de doelstellingen van GES en het belang van GES behartigen. De huidige samenstelling is: Wageningen UR (voorzitter en coördinator), CRV, Alta, KI Kampen, VSI, Vlaamse Overheid en AEU (geen lid).

Deelnemers

In de statuten staat beschreven welke organisaties in aanmerking komen om deelnemer te worden (artikel 9.2):
Voor het deelnemerschap komt in aanmerking:
  1. a) in Nederland gevestigde organisaties die een erkenning hebben als spermawincentrum conform de richtlijn van de Europese Unie EU 88/407 danwel
  2. (b) organisaties die rechtsgeldig vertegenwoordiger zijn van een buiten Nederland gevestigd spermawincentrum met een equivalente erkenning als bedoeld onder (a) dan wel
  3. (c) buiten Nederland gevestigde organisaties die een overheidserkenning bezitten om de fokwaardenschatting bij rundvee uit te voeren.

Klachtencommissie

Als een deelnemer een geschil heeft met de stichting GES omtrent de uitoefening van haar werkzaamheden tot prestatieonderzoek en fokwaardenschatting voor stieren, zullen de deelnemer en het bestuur in eerste instantie proberen zelf tot overeenstemming te komen.

Wanneer het geschil niet in redelijkheid opgelost wordt, kan de deelnemer naar de Klachtencommissie van de stichting GES stappen. Deze commissie heeft tot taak een geschil tussen een deelnemer en de stichting GES te behandelen, met als doel een dusdanige beslissing te geven, dat het geschil wordt beëindigd zonder de inschakeling van de burgerlijke rechter. Deze commissie is competent om ieder geschil te behandelen, ongeacht de herkomst of de inhoud van het geschil.

Details over de samenstelling en werkwijze van de commissie en de klachtenprocedure staan in het Reglement Klachtencommissie. Het Reglement Klachtencommissie is te vinden:hier